top of page
אוטיזם
אוטיזם (PDD – Pervasive Development Disorder) היא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרים מן הזולת ולפתח תקשורת וקשרים הדדיים באופן תקין. הפגיעה נגרמת בשל ליקוי בפעילות המוח, ראשיתה בגיל רך, ובדרך כלל היא קיימת לכל אורך החיים.

ישנן דרגות שונות בחומרת הלקות, הנקראות לעיתים "הקשת אוטיסטית״. אוטיזם שייך לקבוצה של לקויות התפתחות הנקראות "הפרעות התפתחות נרחבות" PDD. הפרעות אלה מאופיינות בפגיעה קשה ורחבה בשלושה תחומי התפתחות: תפקוד חברתי, תקשורת, והתנהגות. אוטיזם מתאפיין בהתפתחות לקויה או חריגה מאוד בכל שלושת התחומים.

מחקרים רבים מוכיחים שמאמצים מוגברים לסיוע בגיל צעיר, משפרים את מצבם ואת יכולתם בבגרות של הצעירים האוטיסטיים. על כן, עמותת ילדי קשתות עושה מאמצים רבים לתגבר את כמות וסוג הטיפולים הניתנים במרכז קשתות.

 

bottom of page